Защита на лични данни

Данни по чл. 13 и чл. 14 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

www.kbeauty.eu

Азалиа ЕООД

Булстат: 200629803

Гр София, улица Божур 12

Лични данни, които се обработват:

Ползването на услугите, предоставени от www.kbeauty.eu , включително и предоставянето на услугите за online поръчка на продуктите на Kbeauty, предполага осигуряване на възможността за контакт с вас. Следователно е необходимо, при регистрацията ви, да заявите точните данни, които ще ви бъдат поискани, като например: име, електронен адрес, пощенски адрес, телефон. С регистрирането ви на www.kbeauty.eu и въвеждането на изискуемите данни предоставяте съгласието си за събиране, ползване и обработка на личните ви данни, които доброволно въвеждате за целите, упоменати по-долу.

 

Целта/Целите на обработване на личните данни:

Цел на събирането, ползването и обработката на личните ви данни, които заявявате на дружеството, е предоставянето на услугите и на продуктите, които искате чрез уебсайта (www.kbeauty.eu), за получаването на които се изисква ползването или/и обработката им, напр. online поръчки, продажба и дистрибуция на продуктите и на услугите, които се предоставят от Kbeauty изключително чрез www.kbeauty.eu.

 

В рамките на предоставянето на услугите и продуктите Kbeauty си запазва правото да ползва данните за контакт, които сте предоставили, за изпращането чрез e-mail, SMS и други комуникационни канали на информационни съобщения относно продуктите и услугите й, както и съответни оферти, обяви и други промоционални инициативи, които Kbeauty може да предприеме.

 

В случай че не желаете повече да се ползват личните ви данни за изпращането на такъв вид информация от Kbeauty, можете да изпратите електронно писмо на адрес info@kbeauty.eu от електронния адрес, който сте заявили при регистрацията си, с тема «НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ».

 

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Личните данни ще се предоставят на трети лица: ДА

Достъпът до личните ви данни се позволява само на упълномощени лица, които е необходимо да имат достъп с цел да бъде възможно завършването на предмета на събирането, ползването и обработката им, както това се известява при настоящите условия. В тези рамки Kbeauty си запазва правото да предоставя упълномощен достъп или/и право на ползване и обработка на личните ви данни на три юридически или физически лица, на които е възложено изпълнението на обработката.

 

Трети лица, на които се предоставят данните: куриерски и счетоводни фирми

 

Kbeauty си запазва правото да ползва данните, които й се предоставят чрез www.kbeauty.eu, по начин, че да не е възможна идентификацията или разкриването на лицето, което касаят, за статистически, промоционални, проучвателни или и рекламни цели, известявайки ги и на трети лица, напр. дружества за проучване, компетентни за завършване на гореспоменатите цели.

Kbeauty си запазва правото да изменя настоящите условия за ползване, като ги качва на www.kbeauty.eu

Регистрация или/и ползване на услугите, предоставяни чрез www.kbeauty.eu , съставлява безусловно приемане на настоящите условия за ползване.

При съмнение от страна на потребител, че профилът му се използва неправомерно, трябва да незабавно да се свърже с нас, чрез имейл info@kbeauty.eu

Срок за съхранение на личните данни:

36 месеца.

Личните данни ще бъдат ли използвани за профилиране: НЕ

Личните данни ще бъдат ли използвани за директен маркетинг: ДА

Съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, името право:

  • да поискате достъп до личните данни;
  • да поискате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
  • да направите възражения срещу обработването на данните;
  • право на преносимост на данните;
  • право на възражение срещу профилиране

При желание за някое от горепосечените действия, моля изпратете имейл на info@kbeauty.eu